Nou règim jurídic de seguretat social dels alumnes en pràctiques

El Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, estableix a la seva disposició addicional cinquena un nou règim jurídic de seguretat social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.

¿A qui afecta aquesta nova regulació jurídica?:

Als alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster ials alumnes de formació professional de grau mitjà o superior que realitzin:

  • Pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació.
  • Pràctiques acadèmiques externes, o
  • Pràctiques no laborals en empreses.

¿Quina és la novetat més destacable?:

La nova regulació determina la inclusió obligatòria d’aquests alumnes en el  sistema de la Seguretat Social amb independència de si les pràctiques són o no remunerades.

Els alumnes seran considerats en situació assimilada a la dels treballadors per compte aliè amb exclusió de la protecció per desocupació.

¿A qui correspon  el compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social?:

  • En el cas de pràctiques i programes formatius remunerats: a qui determini la normativa aplicable en cada cas.
  • En el cas de pràctiques i programes formatius no remunerats: a l'empresa, institució o entitat en què es desenvolupin aquells, llevat que en el conveni o acord de cooperació es disposi que tals obligacions correspondran al centre educatiu on els alumnes cursin els seus estudis.

La cotització a la Seguretat Social s'efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l'aprenentatge, sense que hi hagi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

El Govern de l’Estat Espanyol, en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, ha de desenvolupar per reglament el que preveu aquesta disposició addicional  i ha d'adequar a la mateixa les normes reglamentàries sobre la matèria.
 
¿Des de quan és aplicable aquesta nova regulació?:

  • En el cas de pràctiques remunerades: des de l'1 de gener de 2019. 
  • En el cas de pràctiques no remunerades:se suspèn la seva aplicació a l'entrada en vigor de la norma reglamentària a què es feia referència a l'apartat anterior.

D’altra banda, i respecte als períodes de pràctiques realitzats fins a un màxim de dos anys abans de la data d'entrada en vigència d’aquesta nova regulació, es possibilita que els alumnes afectats puguin subscriure un conveni especial amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que els permeti el reconeixement i còmput de la cotització.

Podeu accedir a aquesta normativa accedint al BOE del 29 de desembre del 2018 que trobareu clicant en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf