Convocatòria del MECD per concedir ajudes a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2018-2019

Per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional de l’Estat Espanyol s’han convocat ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2018-2019.

Es convoquen tres modalitats diferents d’ajuts:

 • a) Ajudes directes per a l'alumnat que requereixi per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
 • b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
 • c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Poden ser beneficiaris els alumnes :

 • Que presentin necessitat específica reconeguda de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta i que es trobin cursant en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, algun dels nivells educatius no universitaris.
 • Que hagin complert dos anys d'edat a 31 de desembre de 2017, si bé està prevista alguna excepció.
 • Que no superin una determinada renda i / o patrimoni familiar en el cas de les ajudes, ja que en la modalitat de subsidi s’eximeix aquest requisit però  a canvi es requereix tenir el certificat de família nombrosa per accedir-hi-.Immponents de les ajudes i quanties.

Imports:

 • Per ensenyament: fins 862,00 euros.
 • Per transport interurbà: fins 617,00 euros.
 • Per menjador escolar: fins 574,00 euros.
 • Per residència escolar: fins 1.795,00 euros.
 • Per transport per a trasllat de cap de setmana d'alumnes interns en centres d’educació especial: fins 442,00 euros.
 • Per transport urbà: fins 308,00 euros.
 • Per llibres i material didàctic:
  • Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Formació per a la transició a la vida adulta: fins 105,00 euros.
  • Resta de nivells de l'ensenyament postobligatori: fins 204,00 euros.
 • Per reeducació pedagògica o del llenguatge i ajuda associada a altes capacitats: fins 913,00 euros per a cadascuna d'elles.

Sol·licituds:

Les sol·licituds tant d'ajuda com de subsidi hauran d'emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet a l'adreça www.mecd.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en la direcció https://sede.educacion.gob.es a l'apartat corresponent a "Tràmits i Serveis".

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de setembre de 2018 ( inclòs).

Podeu ampliar la informació accedint al portal del Departament d’Ensenyament on trobareu els links a la normativa extractada.

Si us interessa aquest àmbit, us comento que en el DOGC de 30 d'agost de 2018 ha sortit publicada la convocatòria pública del Departament d'Ensenyament per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2018-2019.  Aquesta convocatòria va adreçada exclusivament als centres educatius privats amb concert educatiu per als ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària, i/o d'educació secundària obligatòria que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials acreditades mitjançant el corresponent dictamen d'escolarització. Podeu llegir-la en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7691/1692324.pdf