Aprovació de la nova Llei de Contractes del Sector Públic

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, transposa a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014 i deroga el text refós de la  Llei de Contractes del Sector Públic  aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.

Aquesta llei entrarà en vigència (amb algunes excepcions) als 4 mesos de la seva publicació, és a dir el 9 de març de 2018.

Des del Servei de Suport Municipal de la Gerència de Serveis Educatius de la Diputació de Barcelona estem elaborant un informe amb els canvis més significatius en l'àmbit educatiu local que introdueix aquesta norma, de:

  • 347 articles;
  • 53 disposicions addicionals;
  • 5 disposicions transitòries;
  • 1 disposició derogatòria;
  • 16 disposicions finals;
  • i 6 annexos

Mentrestant us recomanem aquest vídeo d'uns 4 minuts de duració on s'expliquen de forma resumida els  canvis més destacables:

Trobareu el text complert de la nova llei al portal BOE clicant en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf