Acord de la Comissió Europea per establir un Marc comú Europeu en la formació professional de persones aprenents

La Comissió Europea ha adoptat el 5 d'octubre de 2017 una proposta per establir un marc comú europeu en la formació professional de persones aprenents.

Aquesta iniciativa s'ha pres dins l'Agenda de Noves Competències per a Europa, iniciada al juny de 2016, i forma part del Pilar Europeu dels Drets Socials que preveu el dret a una educació inclusiva i de qualitat així com a una formació i a un aprenentatge permanent. I té com a objectius: 

 • Establir un marc comú europeu ja que els sistemes de formació professional de persones prenents estan generalitzats a tota la Unió Europea però s'organitzen de manera molt diferent d'un país a un altre.
 • Incrementar la qualitat d'aquesta formació per obtenir uns efectes positius i duraders en les condicions del mercat de treball i de l'ocupabilitat del jovent i per evitar que s'orienti principalment cap a llocs de treball que exigeixin poca capacitació.

En aquest context, la Comissió identifica 14 criteris fonamentals a desenvolupar. 

1: Respecte a les condicions marc:

 1. Marc normatiu;
 2. Participació dels interlocutors socials;
 3. Suport per a empreses;
 4. Rutes flexibles i mobilitat; diu textualment:

"​​Els requisits d'accés a la formació d'aprenents haurien de tenir en compte l' aprenentatge informal i no formal pertinent. La formació d'aprenents hauria de conduir a l'obtenció d'una qualificació reconeguda a nivell nacional i referenciada d'acord amb el Marc Europeu de Qualificacions, així com permetre l'accés a d'altres oportunitats d'aprenentatge, també a nivells d'educació i de formació superiors, i a d'altres itineraris professionals. La mobilitat transnacional dels aprenents hauria de ser un component de les seves qualificacions".

 1. Orientació professional i sensibilització; diu textualment:

​"Durant la formació d'aprenents hauria de proporcionar-se a l'alumne orientació professional, tutoria i suport, per garantir uns resultats positius i reduir la taxa d'abandonament. La formació d'aprenents s'hauria de fomentar mitjançant activitats de conscienciació".

 1. Transparència;
 2. Assegurament de la qualitat i seguiment de postgrau.

2:Pel que fa a l'avaluació de la qualitat,l'eficàcia d'un aprenentatge, i les condicions de treball:

 1. Contracte escrit;
 2. Els resultats de l'aprenentatge; diu textualment:

​​"Els ocupadors i les institucions de formació professional haurien de definir un conjunt de resultats globals de l'aprenentatge guardant un equilibri entre les capacitats relacionades específicament amb el lloc de treball i les competències clau, en suport tant del desenvolupament personal com de les oportunitats de carrera professional dels aprenents al llarg de la seva vida, amb la finalitat  que s'adaptin als patrons canviants de la carrera professional."

 1. Suport pedagògic; diu textualment:

"Caldria designar formadors dins de les empreses que estiguin encarregats de cooperar estretament amb els proveïdors i els professors d'educació i  de formació professionals per donar orientació a les persones aprenents, garantir l'intercanvi mutu i regular la informació. Així mateix, caldria recolzar que professorat, formadors i tutors actualitzin les seves capacitats i les seves competències per tal d'impartir una formació als aprenents que sigui conforme amb els mètodes més moderns d'ensenyament i de formació i amb les necessitats del mercat de treball."

 1. Component del lloc de treball;
 2. Pagament i / o compensació;
 3. Protecció social;
 4. Condicions de treball, salut i seguretat.

La Comissió ha fet públic que dóna suport econòmic a l'aplicació d'aquests criteris a través principalment del Fons Social Europeu, que aporta uns 27 mil milions d'euros en educació i en formació, però també a través de diversos altres instruments, com els següents:

 • L'Aliança Europea per a l'Aprenentatge que ha mobilitzat fins ara més de 750.000 llocs per al jovent.
 • La Garantia juvenil que n'ha ofertat 390.000 per a l'aprenentatge professional.
 • O la nova iniciativa ErasmusPro destinada a donar suport a 50.000 pràctiques d'estudiants de formació professional a les empreses a l'estranger per al període 2018-2020.

Podeu consultar el text íntegre de la Decisió acordada a Brussel·les el passat 5 d'octubre d'enguany en el següent enllaç:

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-563-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF