S'han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI).

L'ORDRE ENS/157/2017, de 14 de juliol, ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI).

Aquesta Ordre s'ha publicat en el DOGC de 20 de juliol de 2017 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7416/1626485.pdf . Però no s'ha obert encara la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds que serà en règim de concurrència competitiva.

Entre els requisits establerts a les bases, destaquem els següents: 

Els centres educatius hauran d'estar degudament autoritzats pel Departament d'Ensenyament per impartir aquests programes, i entre d'altres obligacions hauran de complir aquestes :

  • Si tenen una plantilla igual o superior a 25 persones han de disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • Si tenen 50 o més persones treballadores, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional.

Els PFI a subvencionar:

  • Han de ser gratuïts per als alumnes. Aquesta gratuïtat s'ha de mantenir des de l'inici fins a la finalització del programa i la matriculació en el programa no pot comportar l'obligatorietat de rebre altres serveis complementaris que el centre pugui oferir.
  • S'han d'impartir d'acord amb la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, amb la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, amb la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, i amb el currículum de cadascun dels perfils professionals.
  • S'han d'organitzar i gestionar d'acord, també, als criteris d'organització i funcionament establerts i publicats cada curs escolar pel Departament d'Ensenyament. 

Quantia de la subvenció:  

  • L'import màxim en cap cas superarà els 60.000€ per programa. Aquest import màxim s'ajustarà una vegada finalitzat el programa, d'acord amb l'execució real de l'activitat, el nombre d'alumnes que hagi participat i finalitzat la formació i el cost final correctament justificat.
  • La despesa, realitzada i correctament justificada de l'activitat subvencionada  haurà de ser com a mínim el 50% de la subvenció atorgada. 
  • S'estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final correctament justificat de l'activitat subvencionada,
  • Aquestes subvencions són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats, en els termes següents:

a) Les subvencions concedides són compatibles amb qualsevol ajut obtingut pel sol·licitant per a la realització del mateix programa, sempre i quan l'import total de les subvencions rebudes no superi l'import establert a la convocatòria per aquell programa i s'identifiqui la part subvencionada pel Departament d'Ensenyament i la finançada amb càrrec a altres fons.

b) En el cas de concurrència amb altres ajuts, l'import subvencionat pel Departament d'Ensenyament és complementari, fins arribar a l'import total establert per a aquell programa.

c) En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.