Finalitza el Seminari de formació “De l’ensenyament a l’aprenentatge” impartit per la Dra. Roser Salavert, adreçat als centres educatius de Vic

Ahir dijous dia 25 va finalitzar el seminari de formació “De l’ensenyament a l’aprenentatge”, impartit per la Dra. Roser Salavert, en el marc de les accions de suport i formació adreçades als centres educatius de Vic.

El seminari iniciat el passat mes de novembre i obert a tots els centres educatius de la ciutat, ha esdevingut un espai de treball per a la millora de les estratègies i recursos que els centres educatius implementen a l’hora de garantir l’èxit educatiu dels seus alumnes. Per aquesta raó, a l’inici del seminari els centres participants es van plantejar un àmbit curricular concret en el que volguessin millorar els resultats obtinguts per part de l’alumnat, així com van identificar un grup impulsor sobre el qual avaluar l’impacte en cadascuna de les fases de treball (alumnes amb diferents nivells acadèmics dins el mateix grup classe) i, després d’establir els objectius a assolir, han estat treballant en el desplegament de les estratègies i eines necessàries per tal d’assolir aquests objectius.

En aquesta darrera sessió formativa, el professorat tingut l’oportunitat d’avaluar l’impacte obtingut (tan a nivell d’alumnat com de professorat) a través de la metodologia plantejada per la Dra. Roser Salavert, aprofundir en l’estratègia i rigor en el treball dut a terme per part de l’equip de professors/es del centre, reflexionar sobre la necessitat de retroalimentació, així com reconèixer la importància del llenguatge en el plantejament de les tasques encomanades als alumnes.

Un dels aspectes compartits pels mestres participants ha estat el benefici obtingut amb la reflexió i anàlisi en profunditat en cadascun dels àmbits que inicialment s’havien plantejat treballar per tal d’identificar-ne els trets més importants a avaluar. Al mateix temps, el fet de crear estratègies i recursos específics per assolir els objectius, la rigurositat en el treball, la creació d’estratègies compartides entre el professorat del mateix centre, així com la necessitat de transferir la mateixa metodologia de treball a la resta de matèries curriculars que estan directament relacionades, van ser aspectes destacats durant la sessió de formació. En aquest sentit, per exemple, per tal de treballar en la millora de resolució de problemes matemàtics ha estat necessari extendre la mateixa metodologia de treball a l’àmbit de llengua, així com per tal de millorar l’expressió escrita dels nens i nenes la mateixa metodologia s’ha implementat a totes les llengües que es treballen a l’escola (català, castellà i anglès).

Així, els resultats i l’impacte obtingut en el marc d’aquest de formació han estat valorats molt satisfactòriament per part dels centres participants, essent en tots els casos una metodologia de treball que es preveu fer extensiva i amb continuïtat per als proper curs acadèmic. La periodicitat en les reunions del professorat per establir els objectius, estratègies, metodologia i eines de treball, en alguns casos transferibles a d’altres àmbits curriculars, ha fet possible treballar com una comunitat d’aprenentatge activa, aspecte valorat molt positivament tan pel professorat participant com per la mateixa Dra. Roser Salavert, qui els ha encoratjat a continuar treballant i aprofundint en aquest treball de recerca activa.