Convocatòria de subvencions per a l'any 2018 del Programa TLN Mobilicat per oferir serveis d'orientació i capacitació a joves que no hagin finalitzat estudis postobligatoris en el marc de la Garantia Juvenil

La RESOLUCIÓ TSF/1971/2018, d'11 de juliol, obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc de la Garantia Juvenil.

L'objectiu general del Programa TLN Mobilicat és facilitar la inserció laboral estable a joves inscrits i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil que no hagin finalitzat estudis postobligatoris, o no hagin disposat encara de la seva primera oportunitat i experiència laboral, i necessitin acompanyament “per a un procés d'orientació i una experiència pràctica d'aprenentatge personal i professional, per dirigir les seves trajectòries professional i vital amb èxit”. 

La convocatòria va adreçada a entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre que tinguin un establiment operatiu a Catalunya i que hagin dut a terme amb anterioritat accions de mobilitat transnacional.  

El Programa TLN Mobilicat ha d’oferir serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural als participants, com a elements previs i preparatoris per a l'adquisició d'experiència laboral pràctica en un país de la Unió Europea. Un cop superada la fase de preparació i la capacitació es realitzarà un període de pràctiques professionals no remunerades a països de la Unió Europea.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol

El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria 2018 és de 2.000.000 euros.

Les actuacions previstes en aquesta Resolució són elegibles a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M9OP001 del Fons Social Europeu aprovat per Decisió de la Comissió Europea de 12 de desembre de 2014, amb un cofinançament del 50% Pel que fa al termini d'execució de les actuacions, caldrà que les accions s'iniciïn a partir del 15 de novembre de 2018 i finalitzin com a molt tard el 15 d'octubre de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2018 (inclòs)

Podeu consultar el text íntegre de la convocatòria al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7690/1692273.pdf