Es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius

La RESOLUCIÓ ENS/1769/2018, de 19 de juliol, crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre

 1. Defineix la innovació pedagògica com un procés planificat de canvi i renovació que:
 • Es fonamenta en la recerca;
 • Respon a l’evolució social;
 • Condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu;
 • I pot ser transferible a la resta de centres educatius.
 1. I inclou entre les modalitats d’innovació pedagògica els programes d'innovació que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l'evolució social. 

D'altra banda, el Parlament de Catalunya a la Resolució 306/XI, de 6 d'octubre de 2016, sobre l'orientació política general del Govern, en relació amb les disciplines STEM (Science, Technology, Engineering and Maths), insta a:

 • Realitzar les accions necessàries per garantir que tots els estudiants assoleixin durant l'educació primària, les competències bàsiques necessàries per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atenent la competència digital que ha de desenvolupar l'alumnat en aquesta etapa.
 • I a desplegar iniciatives específiques per enriquir l'oferta de les activitats extraescolars on es fomenti i desenvolupi la competència digital avançada, com poden ser la programació i la robòtica i les tecnologies digitals creatives a Catalunya.

Posteriorment, per Acord de govern GOV/19/2017, de 28 de febrer, es crea el grup de treball interdepartamental STEMcat.

En aquest context,  el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat del Departament d'Ensenyament és una de les iniciatives educatives que despleguen el Pla STEMcatincorporant a més a més com a disciplina metodològica el disseny i l'art.

La finalitat del Programa és incentivar la generació de projectes de centre que suposin un canvi metodològic cap a l'aprenentatge transversal amb interacció amb l'entorn:

 • Potenciant les àrees STEAM; 
 • Incrementant l'interès de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, i la creativitat en aquests àmbits a través del disseny i l'art; i
 • Augmentant la presència de dones i de l'alumnat socialment desafavorit en els estudis cientificotecnològics i matemàtics.

Els destinataris del programa d'innovació pedagògica STEAMcat són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria del Servei d'Educació de Catalunya.

L'orientació educativa ha d'efectuar-se pels docents des de les diferents disciplines i estar integrada en el procés, considerant-se clau per a la millora de la percepció social de les STEAM. 

Els centres educatius en acabar el projecte (que ha de tenir una durada de 3 cursos escolars) han:

 • D'elaborar un projecte de continuïtat;
 • Preveure les estratègies per generalitzar i consolidar la innovació generada; i
 • Incloure-les al PEC i a d'altres documents de centre.

Els efectes de la participació en el programa són el reconeixement d'innovació pedagògica pel centre (un cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l'òrgan impulsor del Programa) i pel professorat que hagi participat directament en el desenvolupament del projecte i la formació durant 3 cursos. 

Pel que fa a la convocatòria pública per a la seleccióde centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, el termini finalitzarà el proper 30 de setembre  de 2018.

Trobareu tots els requisits al DOGC de 25 de juliol de 2018 clicant en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7671/1688638.pdf