Establiment de les competències i del contingut del curs de formació inicial per a l'exercici de la funció directiva docent

​El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, fixa els requisits que han de complir les persones candidates a participar en el procés de selecció de directors/des, en desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya.

L’objecte d’aquest Decret és la regulació de la direcció de centres educatius públics de què és titular la Generalitat de Catalunya, la seva selecció, nomenament, cessament, reconeixement, formació, exercici i avaluació, així com el règim jurídic específic de la condició de directiu professional docent. 

L'apartat 14.1.d de l'esmentat Decret  diu que caldrà disposar de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació sobre l'exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats autònomes o pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o tenir l'acreditació de directiu professional docent o les habilitacions o acreditacions equivalents.

En aquest context la RESOLUCIÓ ENS/1468/2018, de 27 de juny, publicada al DOGC de 3 de juliol de 2018, estableix :

  • Les competències dels programes de formació inicial i d'actualització de les competències per participar en els concursos de mèrits per accedir a exercir la funció directiva (annex 1).
  • Els continguts del curs de formació inicial sobre l'exercici de la funció directiva (annex 2) i del curs d'actualització d'aquestes competències (annex 3). 
  • Els requisits i el procediment pel reconeixement de màsters i de postgraus sobre l'exercici de la funció directiva impartits per les universitats adreçats al professorat d'ensenyament no universitari (annex 4).

Els cursos de formació inicial i d'actualització de competències per a l'exercici de la funció directiva els realitza el Departament d'Ensenyament.

Tenen també aquesta consideració els màsters i postgraus universitaris, així com la formació que realitzen les institucions públiques o privades de prestigi reconegut a proposta del Departament d'Ensenyament, validats segons el procediment descrit a l'annex 4.

Accedireu al contingut íntegre de la resolució en aquest link del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7655/1684386.pdf