El calendari i les condicions de preinscripció per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1402/2018, de 21 de juny, determina el calendari i les condicions de la preinscripció i matriculació al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, per al curs 2018-2019.

  • Participants en el procés i requisits:  

Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic o tècnic esportiu i les que s'hagin matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs 2018/2019.

Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els blocs de prioritat establerts a l'article 6 de l'annex. 

  • Calendari de preinscripció i matrícula: 

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos. 

La presentació de més d'una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallin en el calendari que els centres faran públic.

La relació de centres educatius que imparteixen cursos de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior el curs 2018-2019 es podrà consultar a la pàgina web del Departament d'Ensenyament a partir de la data prevista al calendari d'aquest procediment.

En tot allò que no estigui regulat serà d'aplicació supletòria la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

Podeu accedir a la Resolució comentada en aquest enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7652/1683444.pdf