Es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018/2019 al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament 

La publicitat inclou:

a) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament.

b) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en centres educatius privats.

c) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en centres educatius públics de titularitat diferent que el Departament d'Ensenyament.

d) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en establiments.

e) Plans de Transició al Treball (PTT) organitzats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb les administracions locals.

f) Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP).

També es publiciten les sol·licituds denegades.

Podeu accedir a la resolució clicant aquesta adreça del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7641/1680163.pdf