Aprovació de les condicions d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones adultes que no posseeixen els requisits acadèmics

La capitalització de l'experiència laboral pot esdevenir un motiu que impulsi l'interès de les persones per accedir als ensenyaments del sistema educatiu, i en el seu cas arribar a assolir una titulació.

Per tal de fomentar l'accés de les persones amb experiència laboral als ensenyaments del sistema educatiu, diferents preceptes normatius faculten la flexibilització de l'oferta de formació professional; i, conseqüentment, permeten que:

 • Es pugui oferir de manera completa o parcial i desenvolupar-se en règim presencial, semipresencial o a distància (art.41 de la  Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals).
 • S'incloguin mòduls professionals en títols associats a unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals adreçats a persones amb experiència laboral que no tinguin les condicions establertes per a l'accés als cicles formatius (art. 42  del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu).
 • S'eximeixi dels requisits d'accés determinats amb caràcter general en ofertes formatives adreçades a col·lectius específics (art. 39 del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial).

En aquest context, la RESOLUCIÓ ENS/1061/2018, de 15 de maig, aprova les condicions d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones adultes que no posseeixen els requisits acadèmics. La part resolutiva:

1. Estableix que poden cursar parcialment els ensenyaments professionals del sistema educatiu, els quals poden incloure:

 • a) Ensenyaments de formació professional.
 • b) Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.
 • c) Ensenyaments esportius de règim especial.

2. Permet cursar, en règim presencial o a distància, determinats mòduls a:

 • a) Persones beneficiàries d'accions de formació permanent, d'integració social o d'inclusió de persones o grups desafavorits en el mercat de treball, d'acord amb el què es determina a l'annex 1. 
 • b) Persones que acrediin, segons l'establert a l'annex 2 (alumnat amb acreditació d'unitats de competència o amb reconeixement acadèmic dels aprenentatges): 
  • Almenys una unitat de competència del cicle que vol cursar.
  • Haver obtingut el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials d'almenys un mòdul professional associat a les competències del cicle que vol cursar. 

3. Declara que no es consideren associats a competències professionals els mòduls, els crèdits, les unitats formatives o les fases següents:

 • a) Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Projecte en els cicles de grau superior, Formació en Centres de Treball, Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers, Síntesi (cicles de grau mitjà) i Síntesi (cicles de grau superior).
 • b) Anglès i segona llengua estrangera llevat que expressament estigui associat a una unitat de competència.

Per ampliar la informació al respecte podeu consultar el text íntegre de la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7637/1678899.pdf