Calendari i condicions de preinscripció, per al curs 2018-2019, pels ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb discapacitat lleu o moderada

La RESOLUCIÓ ENS/792/2018, de 13 d'abril, publicada al DOGC de 24 d'abril, determina el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2018-2019, pels ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Destinataris: 

 • a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin de l'informe emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP). 
 • b) Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d'edat durant l'any 2018.

Sol·licituds :

 • La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.
 • Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència.
 • La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició.

Calendari:

 • Publicació de l'oferta: 7 de maig de 2018.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • Sorteig a efectes de desempat: 28 de maig de 2018 en el mateix centre.
 • Publicació de les llistes baremades: 4 de juny de 2018.
 • Termini de reclamació a les llistes baremades de sol·licituds: del 5 al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de l'assignació definitiva d'alumnes admesos: 14 de juny de 2018. - Període de matrícula: del 2 al 6 de juliol, ambdós inclosos.

Podeu consultar el text íntegre de la Resolució a:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671587.pdf

I l'Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es crea el Pla IFE en aquest altre enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7196/1527780.pdf