El TC admet a tràmit un recurs d'inconstitucionalitat contra la nova llei de contractes del sector públic (LCSP)

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 739-2018 contra algunes disposicions de la nova Llei de Contractes del Sector Públic aprovada per llei 9/2017, de 8 de novembre.

Aquest recurs ha estat promogut per més de 50 Diputats/des del Congrés dels Diputats pertanyents al Grup Parlamentari de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,  i s’ha interposat contra els següents articles:

  • L’ article 289.2 que fa referència a les contraprestacions econòmiques pactades amb el concessionari de serveis.
  • La disposició addicional 43ena que tracta sobre la  "naturalesa jurídica de les contraprestacions econòmiques per a l'explotació d'obres públiques o la prestació de serveis públics en règim de Dret privat".
  • I les disposicions finals:
    • 9ena sobre la  modificació de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, del règim jurídic de les taxes i dels preus públics
    • 11ena de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
    • 12ena  de modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.


El Tribunal ha acordat traslladar la demanda i els documents al Congrés dels Diputats, al Senat, i al Govern espanyol a fi de que en el termini de quinze dies puguin personar-se en el procés i formular al·legacions.

L’admissió a tràmit d’aquest recurs no suposa cap pronunciament sobre el fons de l'assumpte  ni implica la suspensió automàtica de la llei.

Trobareu la notícia publicada al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3583.pdf