Es modifica el Reial Decret 275/2007, de 23 de febrer, pel qual es va crear l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar a l'Estat espanyol

A les conclusions del Consell de la Unió Europea de 12 de maig de 2009 sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i de la formació (ET2020) s'estableixen quatre objectius estratègics que s'han de contemplar per a aquest marc.

  1. Fer realitat l'aprenentatge permanent i la mobilitat;
  2. Millorar la qualitat i l'eficàcia de l'educació i la formació;
  3. Promoure l'equitat, la cohesió social i la ciutadania activa;
  4. Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs el esperit empresarial, en tots els nivells de l'educació i la formació

L'objectiu tercer cerca que el sistema educatiu permeti que tots els/les ciutadans/es, independentment de les seves circumstàncies personals, socials i econòmiques, adquireixin les competències clau necessàries per assolir un aprenentatge continu, una ciutadania activa i un diàleg intercultural.

La construcció activa d'un clima de convivència escolar adequat és una responsabilitat assumida i compartida per tota la comunitat educativa. Un dels grans reptes als quals s'enfronta la societat és el de l'eradicació de l'assetjament escolar. Aconseguir aquest objectiu exigeix ​​que les autoritats educatives, els/les docents, les famílies, els/les alumnes i tota la societat en el seu conjunt assumim aquest fenomen com a propi i adoptem una sèrie de mesures i accions no només correctives, sinó també preventives. 

L'Observatori Estatal de la Convivència Escolar va ser creat a principis de 2007 com un òrgan col·legiat de l'Administració General de l'Estat espanyol. Té com a missió:

  • Assessorar sobre situacions referides a l'aprenentatge de la convivència escolar,
  • Elaborar informes i estudis,
  • Fer un diagnòstic en matèria de convivència escolar,
  • I proposar mesures que ajudin a elaborar les diferents polítiques estatals, fomentant les actuacions que facilitin la millora del clima escolar i la convivència als centres educatius.

La modificació que ara es duu a terme té caràcter de norma bàsica i es dicta a l'empara de l'art. 149.1.30a de la Constitució espanyola. 

La finalitat declarada al prèmabul d'aquest reial decret és la de potenciar la funció consultiva de l'Observatori  i la de dotar-lo d'una major operativitat per a la implantació del Pla Estratègic de Convivència Escolar que trobareu publicat aquí (Catalunya no va participar com a Comunitat Autònoma en la seva última elaboració): https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:e411c039-2274-4533-a302-23bc196d4420/plan-estrategico-convivencia-escolar.pdf

Podeu accedir al text complert del nou reial decret clicant aquest enllaç del portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf

I trobareu la normativa aprovada l'any 2007 en aquest altre enllaç del mateix portal: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5441