Jurisprudència: les despeses escolars són despeses ordinàries als efectes de fixar la pensió d'aliments

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha reiterat l'establert en sentències prèvies on fixa com a doctrina jurisprudencial que les despeses escolars com: la compra de llibres, les matrícules i les altres que puguin ser previsibles al començament del curs, tenen naturalesa ordinària i per tant s'han de tenir en compte quan es fixa la pensió alimentària mensual en els processos de separació o divorci.

En aquest sentit diu literalment:

  • " Les despeses causades al començament del curs escolar de cada any són despeses ordinàries..incloses, per tant, en el concepte legal d'aliments.
  • ..I perquè es produeixen cada any són, com les altres despeses pròpies dels aliments, periòdiques (periòdiques no vol dir mensual) i, per tant, previsibles en el sí i i aproximadament en el quant ........ són despeses que s'han de tenir en compte quan es fixa la pensió alimentària, és a dir, la quantitat que cada mes el cònjuge que no té la custòdia ha de lliurar al cònjuge que sí la té com a contribució al pagament dels aliments dels fills comuns."
     

La sentència de referència (núm. 500/2017) ha estat dictada per la Sala Civil del Tribunal Suprem el 13 de setembre de 2017 en el recurs 2950/2016, i llegida al Diari La Ley de 26 de setembre de 2017.