Sentència AP Barcelona: per publicar imatges dels fills/es a les xarxes socials cal el consentiment dels dos progenitors/es

L'Audiència Provincial (AP) de Barcelona ha dictat una sentència en la què considera que la publicació d'imatges dels fills/es menors a les xarxes socials requereix el consentiment dels dos progenitors.

Hi diu textualment:

"El dret a la pròpia imatge és un dret fonamental i la decisió de publicar una fotografia del fill en una xarxa social pertany a l'esfera de la responsabilitat parental compartida per ambdós progenitors, no a la guarda.

Els pares com a titulars de la pàtria potestat tenen el deure i la responsabilitat de protegir la imatge dels seus fills menors d'edat i com assenyala el Tribunal Suprem serà necessari l'acord de tots dos progenitors per poder publicar imatges del fill comú en les xarxes socials. En tot cas els pares hauran d'evitar en interès del menor una sobreexposició del fill en aquests àmbits."

Aquesta notícia fa referència a la sentència de l'Audiència Provincial  360/2017 de 25 d'abril de 2017  dictada en el recurs 827/2016, i  ha estat llegida al Diari La Ley on line de 25 de setembre de 2017.