Aprovat el Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020 (PAPJ)

L'ACORD GOV/128/2017, de 12 de setembre,  ha aprovat el Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020 (PAPJ) amb l'objectiu de definir els grans reptes i objectius que cal afrontar, a curt i mitjà termini, per tal d’atendre i de donar resposta a les necessitats i a les demandes de la joventut (i de la societat) catalanes. 

El pla ha estat promogut a proposta de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, però només serà eficaç i veritablement transformador si rep el suport i el compromís de tots els Departaments que desenvolupen polítiques que incideixen en la vida de les persones joves,  directa o  indirectament, del conjunt dels agents implicats i molt especialment del món local pel qual el PAPJ és d'aplicació preferent.

Trobareu l' Acord de Govern al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7454/1634001.pdf

I el pla a a la següent adreça web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/