S'ha aprovat el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius  públics i privats no universitaris de Catalunya, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. 

Breu ressenya:

Calendari

El curs escolar 2017-2018 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost de 2018. 

 • Inici generalitzatel 12 de setembre per: el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO, el batxillerat, els CFGM de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles. 
 • Inici endarrerit (possible):
  • Fins al 14 de setembre: en l'ESO, el batxillerat i els CFGM; 
  • Fins el 19 de setembre: en els ensenyaments dels CFGS de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de preparació per a la incorporació a aquests cicles, la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes;
  • Fins el 28 de setembre: els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.
 • Finalitzacióel dia 22 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

Horari escolar:  

 • Als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial
  • S'ha de desenvolupar en la franja de matí i  de tarda entre les 8.30 i les 18 hores. 
  • Amb caràcter general, és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. 
 • Als centres d'educació secundària  comprèn amb caràcter ordinari horari de matí i tarda. En aquest cas, en l'educació secundària obligatòria, la concreció de l'horari individual i la programació d'activitats generals de centre (reunions de professorat, esports, etc.) no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne. 
 • El batxillerat es pot organitzar en jornada continuada.
 • La formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda.
 • La formació de persones adultes s'ha d'impartir en sessions de matí, tarda i vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.L'activitat de cada grup, dins l'organització setmanal, s'ha de programar en la mateixa franja horària.

Vacances escolars:

 • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 
 • Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

Podeu consultar íntegrament aquesta ordre publicada al DOGC de 6 de juny de 2017 clicant al següent enllaç del portal DOGC: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7384/1616126.pdf