S’aprova la modificació de les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en ESO i en Batxiller inclosa l'educació de persones adultes

Fins a l'entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, el Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, regula les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Batxiller, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre,per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

A destacar:

 
1:  Respecte al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 

  • S’aprova que obtinguin  aquest títol els alumnes i les alumnes que hagin obtingut una avaluació, ben positiva en totes les matèries, o bé negativa en un màxim de dos, sempre que aquestes no siguin de forma simultània Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques. Això no obstant, per obtenir el títol caldrà que l'equip docent consideri que l'alumne o alumna ha assolit els objectius de l'etapa i ha adquirit les competències corresponents. Així mateix, els alumnes i les alumnes que obtinguin un títol de Formació Professional Bàsica podran obtenir el títol de Graduat en ESO, sempre que, en l'avaluació final del cicle formatiu, l'equip docent consideri que han assolit els objectius de l’ESO i adquirit les competències corresponents.
  • S’elimina doncs, el requisit anterior  previst a l’ art.23 del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l’ESO i  del Batxillerat segons el qual: "per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria serà necessària la superació de l'avaluació final, així com una qualificació final d'aquesta etapa igual o superior a 5 punts sobre 10"

 
2: Respecte al títol de batxiller

  • En aquest cas és necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat. La qualificació final de l'etapa serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries cursades en el batxillerat, expressada en una escala de 0 a 10 amb dos decimals, arrodonida a la centèsima.
  • L'alumnat que es trobi en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic dels Ensenyaments Professionals de Música o de Dansa, podrà obtenir el títol de Batxiller cursat i superant les matèries generals del bloc d'assignatures troncals de la modalitat de Batxillerat que l' alumne o alumna triï.

 
3: Pel que fa a l’educació de persones adultes
 
Cal fer palès que s’ha fet un nou redactat més ampli que modifica completament la disposició addicioal quarta del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l’ESO i  del Batxillerat respecte a l’educació de persones adultes.

Podeu consultar el text complert al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf