Es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya

La RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) depenent de la Sindicatura de Greuges i amb la col·laboració de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

L’educació és un dret humà fonamental i  el Síndic/a té competència específica en matèria de drets de la infància i l'adolescència, prevenció de la tortura, igualtat de drets entre dones i homes, lluita contra la discriminació del col·lectiu LGTBI i defensa del dret d'accés a la informació pública i la transparència.En qualsevol dels anteriors àmbits, té la potestat d'assenyalar a l'atenció del Govern les situacions de violació de drets humans en qualsevol part del país, i també contribuir a l'elaboració d'informes als òrgans i comitès de l'ONU i altres organitzacions europees de drets humans. Així mateix, participa en programes de formació en drets humans en l'àmbit escolar, universitari i professional, i difon els drets humans i la lluita contra totes les formes de discriminació a l'opinió pública, en particular a través dels mitjans de comunicació.

Entre les funcions de l'EDHC es troben aquestes:

  • Elaborar, per encàrrec del Govern de Catalunya:
    • Un pla de drets humans de Catalunya, amb la participació de la ciutadania;
    • Una proposta periòdica d'estat dels drets humans de Catalunya i revisar, reformar o adequar el pla de drets humans de Catalunya;
  • Emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l'àmbit dels drets humans.
  • Coordinar una xarxa de drets amb entitats socials.

Es preveu l’establiment d’un consell assessor de l'EDHC. La composició del consell assessor ha de ser paritària i tenir en compte l'equilibri territorial i la representació de les minories i els col·lectius vulnerables. Entre els membres del consell assessor hi ha d'haver:

  • Representants d'entitats de defensa dels drets humans amb seu a Catalunya;
  • Membres de representants de col·legis professionals i entitats socials;
  • Persones especialistes en l'àmbit dels drets humans del món acadèmic i altres persones nacionals o internacionals expertes en l'àmbit dels drets humans.

Podeu consultar el text íntegre de la resolució al portal DOGC:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7382/1615603.pdf