El MECD aprova les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016/2017


Per Ordre ECD / 393/2017, de 4 de maig,  el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports  ha aprovat les proves que regulen  l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), per al curs 2016/2017, en compliment del Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari de implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa( LOMCE).

L'avaluació final que s'aprova té caràcter mostral i finalitat diagnòstica. S'aplicarà a alumnes que estiguin cursant quart curs de Educació Secundària Obligatòria, amb independència de les seves qualificacions. La selecció d'alumnes i centres serà suficient per obtenir dades representatives. No obstant això, les administracions educatives poden elevar el nombre de centres participants per sobre de les necessitats mostrals, o fer l'avaluació final amb caràcter censal.

Les proves s'han de dur a terme en els mesos de maig o juny de 2017.

Les administracions educatives han d'elaborar un informe en el qual reflecteixin els resultats obtinguts en aquestes proves (tant a ESO com a Educació Primària) expressant-los en sis nivells de desenvolupament competencial, que es nomenaran del nivell 1 al 6.  Aquests resultats s'han de posar en coneixement de la comunitat educativa mitjançant un resum dels indicadors recollits a l'annex I d'aquesta ordre, considerant els factors socioeconòmics i socioculturals del context.

Podeu consultra la regulació aprovada al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/06/pdfs/BOE-A-2017-4924.pdf