Obertura del procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/713/2017, de 28 de març, obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018.

Qui pot participar?: centres, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d'Ensenyament i a establiments, tant als que han ofert els programes el curs 2016-2017, com als que participin de nou en aquesta oferta.

Requisits:

  1. Els perfils professionals o els nous grups que  es vulguin oferir han d'estar inclosos a l'annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,  per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015. Podeu trobar aquesta resolució al següent enllaç del portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6628/1355922.pdf
  2. Els centres educatius, ho han de comunicar, i els establiments ho han de sol·licitar  als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons pertoqui.
  3. A la comunicació o sol·licitud, s'hi inclou la declaració responsable del titular del centre o establiment conforme es compleixen els requisits d'espais i d'equipaments per a impartir els mòduls inclosos en el corresponent títol de formació professional bàsica i conforme el personal compleix els requisits per impartir els mòduls corresponents dels programes de formació i inserció i el que estableix l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, que diu textualment el següent:


"Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a aquests professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals."
 

  1. Els models de sol·licitud i de comunicació estaran disponibles al portal de centres d'altres titularitats: http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

Termini de sol·licitud: abans del 5 de maig de 2017.

Podeu consultar el text complert de la convocatòria al DOGC de 6/04/2017: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7345/1602857.pdf