El Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, fixa una taxa de reposició pel personal docent no universitari de fins el 100%

El Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari dependents de les Comunitats Autònomes (CCAA) per a l'any 2017.

Per les CCAA què com Catalunyatenen competència en matèria educativa i respecte el nombre de places dels cossos de funcionaris docents no universitaris, fixa una taxa de reposició de fins el 100% sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Les places resultants s'han d'incloure en una Oferta d'Ocupació Pública aprovada pels òrgans de Govern competents i que ha de ser publicada en el «Butlletí Oficial de la Província», de la Comunitat Autònoma o, si cas, de l'Estat Espanyol, abans de la finalització de l'any 2017
  • La convocatòria de les places s'ha de fer mitjançant la seva publicació el Diari oficial de la CCAA o, si s'escau, de l' Estat Espanyol, en el termini improrrogable de tres anys, a comptar de la data de la publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública en la qual s'incloguin les citades places, amb els requisits que estableix el paràgraf anterior.

Per calcular la taxa de reposició d'efectius:

  • El percentatge de taxa màxim fixa s'aplicarà sobre la diferència resultant entre el nombre d'empleats fixos que, durant l'exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar serveis en cada un dels respectius sectors, àmbits, cossos o categories, i el nombre d'empleats fixos que s'haguessin incorporat en els mateixos, en el referit exercici, per qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes d'ocupació pública, o reingressat des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball.
  • A aquests efectes, es computaran els cessaments a la prestació de serveis per jubilació, retir, defunció, renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball o en qualsevol altra situació administrativa que no comporti la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'Administració en la qual es cessa.
  • Igualment, es tindran en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres Administracions Públiques.

Podeu accedir al text complert en el següent enllaç del portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3546.pdf