S'ha publicat l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social

La RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, publicada al DOGC de 4 d'abril, dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d'entitats del Tercer Sector Social. 

Aquest acord contempla un seguit de mesures conjuntes per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials en els següents àmbits:

  1. Informació, avaluació i transparència
  2. Participació del tercer sector social en les polítiques socials
  3. Contribució a l'enfortiment econòmic i a l'estabilitat financera del tercer sector social
  4. Millora del model de col·laboració público-social per facilitar la cooperació entre les administracions públiques i el tercer sector social
  5. Suport a la innovació, la internacionalització i la millora competitiva de les entitats del tercer sector social
  6. Reconeixement del tercer sector social i foment del suport ciutadà i empresarial 

Pel que fa al quart àmbit que afecta directament les administracions públiques catalanes,  el Govern de la Generalitat es compromet a desenvolupar les mesures següents:

  1. "Transposar les directives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE per establir un règim legal específic per a la contractació i concertació de serveis a les persones, amb un sistema de reserves específic per al tercer sector social.
  2. Promocionar i fer seguiment de la implementació, a totes les administracions públiques catalanes, del Codi de bones pràctiques aprovat el desembre de 2015.
  3. Publicar i fer la valoració anual de l'informe sobre la incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació i sobre les adjudicacions contractuals realitzades a entitats del tercer sector social.
  4. Actualitzar anualment una reserva social de contractació dirigida als centres especials de treball i a les entitats d'inserció social, i revisar-ne els criteris i procediments a fi que contribueixi el màxim possible a mantenir o generar ocupació per als col·lectius de discapacitat i d'exclusió que tenen dificultats d'inserció al mercat ordinari."

Trobareu l'acord al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7343/1602160.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica