S'obre la convocatòria Erasmus+ per a l'any 2017 i s'adapta a les singularitats dels centres educatius de Catalunya

L'ORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer, dona publicitat del programa Erasmus+ i a la convocatòria corresponent a l'any 2017, i adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

Pel que fa a l'adaptació a Catalunya, les especificitats que s'aproven afecten d'una banda, al procediment per a la sol·licitud i l'autorització de mobilitats del personal docent que participi en un projecte Erasmus+ i, d'una altra, a la certificació de la formació i/o docència i de la innovació. Així l'art.2 de l'annex diu:

" a) El consell escolar del centre ha d'aprovar la participació del centre en la convocatòria del programa Erasmus+, i determinar les accions i responsabilitats pertinents per garantir l'aplicació, si escau, de la cobertura d'assegurança escolar envers l'alumnat i el professorat, tant del centre com dels visitants, sense perjudici d'altres assegurances que en virtut de les successives convocatòries s'haguessin de contractar de manera complementària o alternativa.

b) La gestió dels permisos de mobilitat per la participació en projectes europeus Erasmus+ del professorat es fa d'acord amb la normativa vigent. Atès que no està prevista una substitució automàtica del personal docent, les absències han de ser autoritzades per la direcció del centre d'acord amb la normativa d'aplicació, comunicades als serveis de recursos humans corresponents i degudament justificades en el projecte.

c) La tramitació de les certificacions, quan escaigui, es farà en acabar el projecte i, com a màxim, abans de l'1 de gener de l'any següent a la finalització d'aquest."

Pel que respecta a la convocatòria, el termini per presentar sol·licituds per a l'acció clau 2 "associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació i la formació" finalitza el 29 de març de 2017.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç del Diari Oficial de la Unió Europea: http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2017/Convocatoria_2017.pdf

El DOGC de 22 de febrer on es publica l'ordre comentada el trobareu en aquest altre: http://http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7314/1591302.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica