Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 27.1.2017,  Núm. 7296, ha fet públic l'edicte pel qual se sotmet a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils (a comptar de l'endemà de la data de publicació) el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Per  formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, es podrà examinar el Projecte de decret:

  • Als serveis centrals i als territorials
  • I a la pàgina web del Departament d'Ensenyament: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions-tramit/projectes-decret/datencioeducativa/  

On trobareu els següents documents:

  • El Projecte de decret, al que podeu accedir directament en aquesta altra adreça:

 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/disposicions-tramit/projectes-decret/datencioeducativa-projecte.pdf

  • L'informe jurídic preliminar i el de la Direcció General de Pressupostos 
  • La memòria general i la memòria d'avaluació