S'obre la convocatòria 2016 per a la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC

El DECRET 273/2016, de 12 de juliol,  aprova les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i obre la  corresponent convocatòria per a aquest període.

Podeu llegir les condicions de participació al següent enllaç del DOGC de 14 de juliol de 2016:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7162/1516270.pdf

La quantia màxima destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions és de seixanta milions d'euros (60.000.000,00 €)

Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de concurrència simple, és a dir, que s'atorgaran amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits continguts a les bases.

Objecte i justificació: Les despeses justificades pels ens locals han de ser realitzades en béns dels quals se n'acrediti la titularitat o la disponibilitat en el període d'execució.

Termini:

  • De sol·licitud:finalitza el 12 de setembre de 2016.
  • D'execució: Les actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'han de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, i les subvencions de l'anualitat 2017 s'hauran de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 

Podeu ampliar la informació amb el DECRET 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i que podeu trobar al portal jurídic de la Generalitat en aquest enllaç: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=622317&language=ca_ES&mode=single