Convocatòria selecció centres pel Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1421/2016, de 2 de juny, publicada en el DOGC de 9 de juny de 2016:

1: Modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.

2: Obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017. Concretament  6 centres públics i 3 centres privats. 

Trobareu aquesta resolució al portal DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7138/1504314.pdf

Pel que fa als requisits per participar en aquesta convocatòria cal anar a la RESOLUCIÓ ENS/2707/2015, de 19 de novembre, que podeu llegir sencera en aquest altre enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=709684&language=ca_ES

Entre els requisits que estableix pels centres, destaquen aquests tres que són de caràcter acumulatiu:

1: Han de ser centres educatius de Catalunya de titularitat pública o privada.

2: Han d' impartir ensenyaments professionals.

3:Han de tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.