El Departament d’Educació aprova els perfils professionals i el procediment de capacitació dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents d’ell

Per RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril,  (DOGC Núm. 7114 de 5/05/2016) s’aproven els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

La definició de cada lloc de treball docent específic ha d'establir:

  • El contingut funcional, i
  • Els requisits:
    • de perfil propi,
    • de titulació específica,
    • o de formació acreditada del lloc,

Adequats a:

  • Les característiques individualitzades del lloc
  • A les seves funcions docents específiques,

I d'acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

Els perfils professionals aprovats a partir del curs 2016-2017 són els següents:

1. Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany)

2. Competència digital docent

3. Atenció a la diversitat de l'alumnat

4. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

5. Lectura i biblioteca escolar

6. Immersió i suport lingüístic

7. Educació visual i plàstica

8. Docència de dues especialitats docents a l'ESO

9. Metodologies amb enfocament globalitzat.

Trobareu la resolució a la següent adreça web: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica