Publicació de la concessió dels ajuts del Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal pel curs 2014/2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016/19 de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

La finalitat del citat Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal  és contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament d’aquestes llars.

Breu síntesi del seu contingut:

Import global del programa complementari: 9.367.429,06 EUR

El règim de concessió:   El càlcul  s’ha realitzat en funció de les dades de matriculació a les llars d'infants acreditades pels ens locals a raó de 380,72 EUR per alumne  dins el curs escolar 2014-2015

Acceptació: L’acord publicat conté la relació dels ajuts  concedits. Aquets s'entenen acceptats si, en el termini d'un mes a partir de la notificació de la concessió, l'ens destinatari no manifesta expressament la renuncia.

Període d'execució: Els ajuts concedits s'han d’haver destinat a finançar despeses del curs escolar 2014-2015. A aquests efectes són despeses elegibles:

  • Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre
  • Capítol 2, "despeses corrents en bens i serveis", associades amb les despeses derivades del funcionament del centre
  • Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del centre.

No són elegibles les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies, les despeses de menjador, les derivades d'acollides matinals i de tarda, les d'amortitzacions i les d'inversions.

Justificació:  El termini per a la justificació de les actuacions i les despeses finalitza el 30 de juny de 2016.

Més informació al portal BOPB:https://goo.gl/ppTLB8

1
Etiquetes:
subvencions DIBA
1
Categories:
Actualitat jurídica
2
Grups de treball:
EEBB General, Actualitat Jurídica