Convocatòria adreçada a centres sostinguts amb fons públics per acollir durant 2 setmanes lectives del curs 2016/17 un/a docent d'Alemanya,Àustria,Bèlgica,França,Itàlia,Països Baixos,el Regne Unit,la República d'Irlanda o de Suïssa

Per Resolució de 20 de gener de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades (publicada al BOE  núm.39, de 15 de febrer de 2016) es convoquen places per a centres educatius d'Educació Infantil i Primària, Ensenyament Secundari, Formació Professional o d'Ensenyaments de Règim Especial que desitgin acollir, durant la seva estada professional, a un/a docent d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, el Regne Unit, la República d'Irlanda o Suïssa , per al curs 2016/2017 .

Finalitat: reforçar el conjunt d'accions destinades a afavorir intercanvis culturals, conèixer altres metodologies, així com fomentar l'aprenentatge de llengües estrangeres i la participació en programes educatius europeus.
 
Qui pot participar: centres educatius  sostinguts amb fons públics, que imparteixin ensenyaments regulats per la Llei Orgànica2/2006 en la redacció de la Llei Orgànica 8/2013.
 
Modalitats de participació: existeixen dues modalitats

  • a) Com a centre d'acollida per a un/a docent ja identificat, procedent d'algun dels països inclosos en aquesta convocatòria, i que estigui participant en un programa de mobilitat professional al seu país d'origen.
  • b) Com a centre que desitja acollir un/a docent d'algun d'aquests països i que, en el cas d'haver demanda, li sigui assignat a través d'aquesta convocatòria.

 Només es podrà assignar un/a docent per centre educatiu.

Import: No es rebrà ajuda o compensació econòmica.

Terminis:

  • de presentació d’instàncies: 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOE que va tenir lloc el 15 de febrer de 2016.
  • d’acollida: en  període lectiu durant el curs escolar 2016/2017, per una durada de dues setmanes.

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/pdfs/BOE-A-2016-1549.pdf

1
Etiquetes:
convocatòria
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica