S'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2014-2015 per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Per Ordre ENS/248/2015, de 27 de juliol, (DOGC  Núm. 6941  de 24.8.2015) s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social i s’obre la convocatòria.

Beneficiaris: poden acollir-se a aquesta convocatòria les llars d’infants de titularitat privada que compleixin els requisits específics següents:

  • Estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament per impartir el primer cicle de l’educació infantil.
  • Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.
  • No superar en cap cas la capacitat autoritzada del centre.
  • Posseir, tant el director del centre com el personal educador, les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

L’import  global destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 3.000.000 euros si bé a nivell individual no se superaran els 60.000 euros per entitat.

Termini:  de l’1 al 14 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Documentació: els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament:http://educacio.gencat.cat/gestiocentre

Més informació al portal DOGC:http://http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6941/1440742.pdf