La Generalitat actualitza els efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior superades per adaptar-los a l'ordenació vigent

La Resolució ENS/1955/2015, de 4 d'agost, (publicada al DOGC núm. 6946 de 31.8.2015) actualitza els efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superioren base a la doble evolucióque hi ha hagut en aquest àmbit:

  • D'una banda, la combinació de les matèries triades en la part específica ha generat, al llarg del temps, una diversitat d’accessos als cicles formatius de grau superior, que abans no existia.
  • D'una altra, l'ampliació de l'accés a la resta de cicles formatius de grau superior, un cop superada la prova, depassant així la limitació als cicles determinats per les matèries triades a la part específica de la prova.

A qui afecta aquesta resolució: a les persones que hagin superat les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i que per qualsevol motiu:

  • no hagin cursat els cicles formatius als quals tenien l’opció d’accedir;
  • o bé els hagin cursat però no els hagin superat.

Efectes: podran:

  • Accedir a qualsevol dels cicles formatius que consten al certificat obtingut per la superació de les proves d’accés;
  • I,  a partir d'aquesta resolució, també a la seva actualització, si així ho sol·liciten, amb l’ampliació de les opcions d’accés a la resta de cicles formatius de grau superior als quals es podria accedir en el moment de la sol·licitud d’ampliació havent superat les proves d’accés amb les mateixes matèries de la part específica, d’acord amb l’ordenació vigent. L'objectiu és evitar que les persones aspirants repeteixin unes proves respecte de les mateixes matèries per a les quals  ja han demostrat capacitat suficient.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6946/1441417.pdf

1
Etiquetes:
normativa