S’ ha aprovat la llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

Aquesta llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, publicada en el DOGC Núm. 6930 - 7.8.2015, té per objecte :

 • regular el model català de voluntariat, fomentant-lo, divulgant-lo i protegint-lo;
 • i  donar-l’hi suport com a agent de transformació social.

Quin paper tenen les Administracions Locals:

 1. Un paper general, com Administració Pública:
 • Vetllar, per mitjà dels mecanismes d’inspecció pertinents, perquè l’acció voluntària no substitueixi  les prestacions de treballs o serveis professionals remunerats ( art.14.4 ).
 • La promoció, dintre del seu àmbit competencial, de les actuacions següents (art.26. 1):
  • i) Promoure les activitats formatives de voluntariat i donar-hi suport
  • k) Promoure l’accés als serveis d’informació, documentació, assessorament i suport tècnic a les entitats.

         En aquest sentit, cal tenir en compte que als efectes d’aquesta llei, són activitats d’interès general, entre d’altres: art.5  d) L’associacionisme educatiu.

 • En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la substitució  de les entitats del voluntariat que fins ara estiguessin exercint programes de voluntariat vinculats amb  la corresponent administració pública, per una entitat privada sense afany de lucre amb dinàmica associativa o amb programes de voluntariat (preferiblement) , d’acord amb el que estableix l’art. 1, i  sens perjudici de la possibilitat de col·laborar amb una  administració pública en els termes del capítol III de la llei (Disposició Addicional Segona)
 1. Un paper més específic, reconegut a l’art.18.8 g) quan regula les funcions i composició del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, que  atorga vocalies  a dues persones en representació de l’àmbit local, designades per les associacions d’ens locals més representatives de Catalunya.

Finalment, assenyalar que es crea el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, de caràcter públic, i gestionat per la Generalitat,  amb la finalitat de simplificar els tràmits per a acreditar el caràcter d’entitat de voluntariat a Catalunya;. A aquest registre únic tindran accés les administracions públiques; però cal tenir en compte que per a les entitats de voluntariat la seva inscripció hores d'ara és voluntària ( art.25).

Més informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6930/1438814.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica