L'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a administracions locals del Programa Treball i Formació i obre la convocatòria 2015

L'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a administracions locals del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, i obre la convocatòria per a l'any 2015

Objecte: Aquest és un Programa mixt de treball i formació que pretén millorar la qualificació professional de persones en atur  beneficiàries de la renda mínima d'inserció mitjançant:

  • l’experiència laboral derivada del contracte de treball subvencionat;
  • i la formació per a l’ocupació transversal.

Cada persona participant rep un contracte de treball de 6 mesos com a mesura per a obtenir experiència laboral i una formació per a l’ocupació transversal modular de 30 hores que té per objecte el desenvolupament de competències transversals (digitals, lingüístiques, matemàtiques, d’autonomia i iniciativa, d’aprendre a aprendre, d’interacció amb el món físic) no qualificadores professionalment, però sí que predisposen i faciliten el seu itinerari personal d’inserció social i laboral.

Entitats  beneficiàries: Aquesta convocatòria està adreçada exclusivament a les administracions locals.

El Programa preveu una distribució territorial dels recursos econòmics que pretén garantir la destinació de les subvencions d’acord amb la incidència del col·lectiu a qui s’adreça el programa. Les entitats que poden instar aquesta subvenció estan previstes a la base 2.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, d’acord amb la relació de l’annex 6 de distribució territorial del Programa Treball i Formació.

Sol·licituds: S'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 9 de l’annex 1. Els requisits  i la manera d’acreditar-los estan recollits en la base 3 de l’annex 1, de la citada Ordre.

Termini de presentació:  comença a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (ha estat publicada al DOGC Núm. 6929 de 6.8.2015)   i finalitza el 18 de setembre de 2015, ambdós inclosos.

Import:  L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 10.890.000 €. D’aquest import,4.712.000 € provinents de fons propis i 4.000.000 € provinents de fons DDFONSEXTR

S’estableix amb un cofinançament del 50%.

Procediment: S’ajusta al procediment reglat de concessió de subvencions

Termini d’execució: Les accions d’experiència laboral i formatives subvencionables hauran de finalitzar com a màxim el 29 de juny de 2016. En conseqüència, els contractes d’experiència laboral han d’iniciar-se, com a màxim, el 30 de desembre de 2015.

Elegibilitat de les despeses: Les actuacions previstes en la convocatòria podran ser elegibles a través del Programa Operatiu 2014-2020, del Fons Social Europeu, que s’aprovi en el marc de “l’Objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació”, dins de l’objectiu temàtic 9, l’Eix Prioritari 2, la Prioritat d’Inversió 9.1 i l’Objectiu Específic 9.1.1.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6929/1438707.pdf

1
Etiquetes:
normativa