La Generalitat aprova la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, va ser publicada al DOGC Núm 6919 el  23.07.15.

El seu objecte és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. I conseqüentment obliga els poders públics, i entre ells, l'administració local, a emprendre una sèrie d'accions regulades amb caràcter general a l’art.6 de la llei.

El capítol IV, dedicat a les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes, dedica la secció segona a "l'educació, la cultura i el coneixement".

Dintre d'aquest capítol es troba l'art.21 que parla de la coeducació, i diu textualment: "Les administracions locals han d’aplicar mesures específiques per tal que els joves menors de setze anys assisteixin quotidianament als centres educatius, amb una atenció especial a les adolescents amb risc d’abandonament".  Pel que fa a la Generalitat com Administració Educativa de Catalunya li imposa l'obligació d’incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu així com a la programació educativa i els currículums de tots els nivells. En aquest sentit ha de garantir que la formació professional i la formació de persones adultes incorporin la perspectiva de gènere i es planifiquin i s’adeqüin a les necessitats i a la diversitat de les dones, a llurs interessos diversos i a llur disponibilitat horària, i es crein programes específics per a dones en situació d’exclusió social.

L'art.46 que estableix diferents mesures per a l'ús del temps diu a l'apartat e).1er: "Els centres i les entitats que imparteixen activitats formatives han de procurar d'adequar l’emplaçament i els horaris a les necessitats de conciliació de la vida personal, familiar i formativa dels alumnes."

La Disposició Addicional Sisena en referència al Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu ordena al Govern, que a proposta del departament competent en matèria d’educació i en el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei aprovi i presenti al Parlament el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, a què fa referència la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Aquest Pla ha d’incloure mesures específiques per a la igualtat de gènere en els diversos àmbits educatius, així com les mesures de prevenció de la violència de gènere i de discriminació positiva que siguin necessàries per a la consecució dels seus objectius. Aquestes mesures s’han de referir tant als continguts i mètodes d’ensenyament com a les activitats escolars i de lleure, i també a la composició dels organismes escolars de caràcter representatiu.

La Generalitat ha de complementar econòmicament els ens locals (art.6.2) perquè tinguin suficiència financera a l’hora de dur a terme les funcions que ordena aquesta llei: sia amb la transferència de fons d’altres administracions sia amb recursos propis, sens perjudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs pressupostos les dotacions necessàries per al finançament d’aquestes funcions, mitjançant contractes programa a aquest efecte.

Per últim, cal citar el capítol III  de la llei que desglossa un seguit de mecanismes per garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic. Entre aquests mecanismes es troben els que afecten l’àmbit de:

  • La contractació pública (art.10): inclusió de clàusules socials en les bases de la contractació, així com condicions especials d'execució i una baremació addicional en els plecs de clàusules administratives particulars  per a  aquelles empreses que disposin de plans d’igualtat (es crearà un Registre de Plans d'Igualtat (art.36)) i la previsió de sistemes específics d’avaluació i de seguiment .
  • Els ajuts públics . L’ art.11 regula  els criteris que caldrà tenir en compte en subvencions, beques, i qualsevol altre tipus d’ajut públic per donar compliment a aquesta llei.

Podeu trobar el text del document a: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698967&language=ca_ES

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica