La Generalitat acaba d’aprovar la Llei 20/2015, de 29 de juliol, que modifica la llei catalana d'arxius i documents amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al nou règim d’accés a la informació i documentació públiques

La Llei 20/2015, de 29 de juliol, ha estat publicada al DOGC Núm. 6927 el 4.8.2015.  

Modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.7.2001)  en diversos articles i punts, entre els quals es troba el propi nom de la norma que a partir d’ara es dirà "Llei d’arxius i gestió de documents".

Aquestes modificacions tenen per finalitat donar compliment al mandat establert per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cal tenir present que la normativa més amunt ressenyada afecta el món local, ja que segons la Llei 10/2001: són documents públics els que produeixen o reben en l’exercici de llurs funcions, entre d’altres, les administracions locals ( art.6.1.c).

Més informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica