S'obre convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'AMPES

L'ordre ENS/223/2015, de 15 de juliol (DOGC Núm. 6918 - 22.7.2015) aprova les bases reguladores i obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris. 

Objectiu:facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Període subvencionat: activitats realitzades durant l'any 2014

Import total màxim consignat 25.742,21 euros, que es troba finançat pel  Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

Més informació a aquest enllaç:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6918/1435804.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica