S'obre convocatòria per l'atorgament de subvencions, entre d'altres a EELL, que realitzin activitats d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat

Per Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Objectiu de la convocatòria : incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral així com facilitar l'adaptació social i laboral dels treballadors/ores amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

Poden ser entitats beneficiàries: les entitats locals, així com les entitats dependents o vinculades a aquestes.

Import màxim consignat: 5.400.000,00€

Termini: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  que va tenir lloc

en el  DOGC Núm. 6918  el 22.7.2015

Entre els conceptes subvencionables s’hi troben: la formació tecnicoprofessional i l’alfabetització informàtica. A aquest respecte cal tenir en compte que les despeses subvencionables màximes per aquests conceptes són:

  • Per la formació tecnicoprofessional un màxim de 10.000,00€  anuals si hi ha  1 persona preparadora laboral, i de 20.000,00€ anuals a partir de 2 persones preparadores laborals.
  • I pel mòdul d’alfabetització fins a un 10% del total de la retribució subvencionable del personal que exerceix funcions de preparador/a laboral. Aquest percentatge pot anar  a la pràctica entre 3.382,67 € si hi ha  1 persona preparadora laboral  i  20.296,03€  amb 6 o més persones preparadores laborals.

Més informació al següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6918/1435756.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica