Tribunal Suprem TS jurisprudència sentència escolarització menor autisme centre ordinari NEE necessitats educatives especials

El Tribunal Suprem confirma l'escolarització d'un menor amb autisme en un centre educatiu ordinari

Els pares d'un menor que pateix trastorn d'espectre autista van impugnar pel procediment de protecció dels drets fonamentals de la persona les resolucions de l'Administració educativa de La Rioja que van acordar que el seu fill passés d'un centre educatiu ordinari a un centre d'educació especial. La seva demanda es basava en la lesió del dret a l'accés a l'educació en condicions d'igualtat (article 27 de la Constitució en relació amb l'article 14) en haver autoritzat l'Administració autonòmica el canvi en la modalitat d'escolarització del seu fill.