Relació centres establiments programes formació inserció PFI curs 2018-2019

Es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018/2019 al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament 

La publicitat inclou:

a) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament.