Regulació de l'avaluació del Batxillerat reforma calendari LOMCE

Regulació de l'avaluació del Batxillerat després de la reforma del calendari d'implementació de la LOMCE

El Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la LOMCE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) estableix a l'article 1.3 que fins a la entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per l'educació, l'avaluació de Batxillerat  es realitzarà exclusivament per a l'alumnat que vulgui accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau.