Projecte de decret atenció educativa inclusiva

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 27.1.2017,  Núm. 7296, ha fet públic l'edicte pel qual se sotmet a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils (a comptar de l'endemà de la data de publicació) el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Per  formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, es podrà examinar el Projecte de decret: