Pla FP

S'aproven les directrius del Pla d'acreditació i de qualificació professionals

El Departament de Presidència per ACORD GOV/49/2016, de 26 d'abril, aprova les directrius del Pla d'acreditació i qualificació professionals  previst a la disposició final sisena, apartat 3 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.