Parlament UE conciliació familiar

El Parlament Europeu insta la creació d'una "Garantia Infantil" com a principi vertebrador en la creació de mesures afavoridores de la conciliació familiar

La Resolució del Parlament Europeu, de 13 de setembre de 2016, sobre la creació d'unes condicions en el mercat laboral favorables per a la conciliació de vida privada i vida professional (2016/2017 (INI)) demana a la Comissió  de la Unió Europea que treballi en col·laboració amb els interlocutors socials a favor d'un pilar de drets socials que doni lloc a una veritable inversió social centrada principalment en la inversió en les persones.