Normativa Contractació Catalunya

La Generalitat aprova normativa per transposar les Directives comunitàries en matèria de contractació pública

El DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ha estat publicat en el DOGC núm. 7133 el 2.6.2016, i entrarà en vigència a l’endemà de la seva publicació.

Aquest Decret

1: Transposa a Catalunya :