Modificació estructura programes formació inserció PFI perfils professionals

Modificació de l'estructura dels programes de formació i inserció (PFI) respecte a alguns perfils professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, publicada al DOGC del 3 de juliol de 2018, modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, que va establir l'estructura dels programes de formació i inserció per a 27 perfils professionals.

Les modificacions que realitza són bàsicament aquestes: