Jurisprudencia TC plantilla nous SP

El TC limita la possibilitat d'ampliar plantilla per la creació de nous serveis públics

El Tribunal Constitucional estima el recurs  del Govern Espanyol contra la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, que recordem estan prorrogats, i declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'incís «o, amb l'autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous serveis públics» de l'article 34  que deia literalment:

"Limitació de l’augment de despeses de personal