Jurisprudència concerts

Sentència del TS: la disminució de la natalitat és causa suficient per suprimir un concert educatiu

La Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem (TS) en sentència de 18 maig de 2016 suprimeix una unitat d'educació infantil en un col·legi concertat a l'existir vacants en el públic.

En el raonament de la sentència el TS manifesta:

"No vulnera el dret constitucional a l'educació que com a conseqüència d'una minva del nombre d'alumnes es procedeixi a la modificació del concert en vigor i a una reducció de les unitats concertades."

El TS considera que els centres privats concertats no són secundaris respecte als públics

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem recentment ha dictat tres sentències sobre centres educatius d'ensenyament concertat titularitat de confessions religioses a les què la Junta d'Andalusia havia retallat les seves unitats.

En una d’aquestes sentències, el TS considera que no està justificat que l’Administració  suprimeixi una unitat del centre concertat ja que entén que  té un nombre suficient d'alumnes. I fa el següent raonament: